Jau 22-ejus metus veikianti visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija!

Klubo įstatai

1. BENDROJI DALIS

1.1. Akademinis politologų klubas (toliau – APK) yra visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, jungianti Lietuvos akademinę bendruomenę (aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentus ir dėstytojus).

1.2. APK teisinė forma – asociacija su visomis jos teisėmis ir pareigomis, turinti savo antspaudą ir sąskaitą banke. Asociacijos pavadinimas – Akademinis politologų klubas.

1.3. Akademinis politologų klubas taip pat turi antrąjį teisėtą pavadinimą – APK, kuris yra lygiavertis Akademinio politologų klubo pavadinimui.

1.4. Veikdamas APK vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

1.5. APK buveinė yra Vytauto Didžiojo universitete, Gedimino g. 44 – 103, Kaunas, Lietuvos Respublika.

1.6. Su klubo dokumentais ir visa informacija galima susipažinti APK būstinėje.

…………………………………………………………………………………………………………..

2. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. APK tikslai ir uždaviniai:

1) skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Lietuvoje;

2) kelti akademinio jaunimo politinę kultūrą;

3) skatinti aktyvesnį jaunimo visuomeninį gyvenimą;

4) propaguoti politinių mokslų studijas akademinėje bendruomenėje;

5) sudaryti galimybę klubo nariams betarpiškai susipažinti su žymiais politikais, politologais, visuomenės veikėjais;

6) skatinti politikos tiriamųjų darbų rašymą.

2.2. APK įgyvendindamas savo tikslus vykdo šias veiklas:

1) bendrauja su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis politinėmis partijomis, visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis, taip pat su analogiškomis organizacijomis užsienyje, kurių veikla neprieštarauja tų šalių ir Lietuvos Respublikos įstatymams;

2) rengia susitikimus, konferencijas, seminarus, diskusijas ir vykdo kitus projektus, atitinkančius APK tikslus;

3) kaupia ir platina informaciją apie Lietuvos ir kitų valstybių politinį, ekonominį, teisinį ir kultūrinį gyvenimą bei jaunimo padėtį jose.

…………………………………………………………………………………………………………..

3. APK NARIŲ PRIĖMIMAS IR JŲ IŠĖJIMO TVARKA, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. APK nariais gali būti Lietuvos aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentai, dėstytojai ir absolventai, siekiantys klubo tikslų, besilaikantys šių įstatų ir užregistruoti APK Valdybos nustatyta tvarka.

3.2. APK nariu tampama Valdybai patenkinus asmens raštišką prašymą priimti jį į APK ir užregistravus asmenį, kaip narį, narių registre.

3.3. APK nariai turi teisę:

1) teikti pasiūlymus;

2) pritarus APK Pirmininkui, kurti darbo grupes savo projektams įgyvendinti;

3) turėti pirmenybę dalyvauti APK rengiamuose projektuose;

4) susipažinti su APK dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie APK veiklą;

5) dalyvauti Valdybos posėdžiuose;

6) rinkti ir būti renkami į APK valdymo organus.

3.4. APK nariai įsipareigoja:

1) laikytis šių įstatų;

2) mokėti nario mokesčius;

3) vykdyti Visuotinio susirinkimo ir Valdybos nutarimus;

4) gauti Pirmininko sutikimą prieš skleisdami oficialią informaciją apie APK;

5) būti tolerantiški kitų klubo narių atžvilgiu, gerbti jų nuomonę ir teises.
3.5. APK narystės netenkama:
1) atsisakius APK narystės;

2) nesilaikant APK įstatų, Visuotinio susirinkimo ir Valdybos nutarimų, taip pat 2 metus iš eilės nesumokėjus nario mokesčių arba esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo asmuo yra pripažintas pažeidęs Lietuvos Respublikos įstatymus; asmuo yra pašalinamas APK Valdybos sprendimu, prieš tai jį įspėjus žodžiu arba raštiškai.

3.6. Garbės nario statusas Visuotinio susirinkimo sprendimu yra suteikiamas visiems buvusiems APK Valdybos nariams ir APK Pirmininkui. Valdybos teikimu Visuotinis narių susirinkimas gali suteikti garbės nario statusą kitiems asmenims už nuopelnus klubui. Garbės nariai nemoka APK nario mokesčio. Garbės nario statusas gali būti atimtas Visuotinio susirinkimo daugumos sprendimu. Visuotiniam susirinkimui iš nario atimti garbės nario statusą siūlo Valdyba, garbės nariui pažeidus AKP įstatus.

…………………………………………………………………………………………………………..

4. ORGANAI

4.1. APK organai:

1) APK Visuotinis narių susirinkimas (Susirinkimas),

2) APK Valdyba (Valdyba),

3) APK Pirmininkas,

4) APK Kontrolės komisija (Kontrolės komisija).

5) Visų APK organų, išskyrus Visuotinį narių susirinkimą, kadencijos trukmė – vieneri metai.

4.2. Kolegialių organų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jų narių. Kolegialių organų sprendimai priimami balsuojant. Balsų pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsų gauta už, tiek pat prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, sprendimą lemia kolegialaus organo pirmininko balsas. Jeigu kolegialaus organo pirmininko nėra arba jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Šių įstatų arba nuostatų numatytais atvejais, sprendimams priimti būtina kvalifikuota dauguma.

4.3 APK organų sprendimai įsigalioja nuo paskelbimo, jeigu juose neparašyta kitaip.

…………………………………………………………………………………………………………..

5. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

5.1. Svarbiausiems APK klausimams spręsti kasmet, per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, vyksta Visuotinis narių susirinkimas, turintis visas Visuotinio narių susirinkimo teises.

5.2. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Pirmininkas.

5.3. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja 1/4 visų APK narių, arba 1/2 Valdybos narių arba Kontrolės komisija.

5.4. Visuotiniame narių susirinkime balso teisę turi visi APK nariai. Vienas narys turi vieną balsą.

5.5. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:

1) svarsto ir tvirtina APK įstatus, jų pakeitimus ir papildymus;

2) priima sprendimus bendrais veiklos klausimais;

3) tvirtina APK strategiją;

4) slaptu balsavimu renka APK Pirmininką. Pirmininką atšaukia slaptu balsavimu, valdybos arba 2/3 visų klubo narių iniciatyva;

5) atviru balsavimu renka Valdybos narius. Atšaukia Valdybą arba jos narius pirmininko arba 2/3 visų klubo narių iniciatyva;

6) renka Kontrolės komisijos narius; Kontrolės komisija gali būti atšaukta 2/3 visų klubo narių iniciatyva;

7) tvirtina APK Valdybos pateiktą APK veiklos planą;

8) svarsto bei įvertina APK Pirmininko ir Kontrolės komisijos ataskaitą;

9) nustato APK nario mokesčio dydį, jo mokėjimo tvarką;

10) tvirtina praėjusių akademinių metų APK veiklos ataskaitą, kuri yra vieša ir turi būti prieinama kiekvienam norinčiajam su ja susipažinti asmeniui;

11) priima sprendimą dėl APK pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

12) tvirtina APK organų veiklos reglamentus.

5.6. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja paprasta dauguma išrinktas klubo narys.

5.7. 5.5 punkto 1 bei 11 papunkčiuose nurodyti sprendimai gali būti priimami, jei už juos balsuoja 2/3 visų dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime narių dauguma.

5.8. Už 5.5. punkto 10 papunktyje nurodytos ataskaitos parengimą yra atsakingas ir ją Visuotiniam narių susirinkimui pristato APK Pirmininkas. APK veiklos ataskaitoje turi būti:
1) informacija apie APK veiklą įgyvendinant šiuose įstatuose numatytus veiklos tikslus bei Visuotinio narių susirinkimo tvirtinamą APK strategiją;

2) APK narių skaičius finansinių metų pabaigoje, jų pokytis lyginant su ankstesniais metais;

3) APK metinė finansinė atskaitomybė;

4) samdomų APK darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

5) Valdybos išvada apie ataskaitą;

6) kita svarbi informacija apie APK veiklą.

5.9. Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimus paprasta susirinkime dalyvaujančių narių dauguma, jeigu įstatuose nenumatyta kitaip.

5.10. Renkant APK Pirmininką, Valdybą, Kontrolės komisijos narius, išrinktais laikomi asmenys, gavę daugiausia balsavusiųjų balsų.

…………………………………………………………………………………………………………..

6. VALDYBA

6.1. Valdyba yra kolegialus APK valdymo organas.

6.2. Valdybą sudaro 4 nariai. Valdybos nariais gali būti renkami visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nebūtinai esantys APK nariai.Valdybos narių kadencijų skaičius neribotas.

6.3. Naujai išrinkta Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jo pareigas atlieka Valdybos pirmininko įgaliotas Valdybos narys.

6.4. Pirmajame posėdyje Valdyba iš savo narių renka APK iždininką.

1) Iždininkui raštu atsisakius pareigų, Valdyba, priimdama atsistatydinimą, iš savo narių renka naują iždininką.

2) Iždininką atšaukus iš Valdybos narių Visuotinio susirinkimo metu, Visuotinis susirinkimas į šias pareigas iškart skiria naują asmenį.

6.5. Valdybos kompetencija:

1) koordinuoja APK veiklą, rūpinasi klubo gerove bei augimu, formuoja APK strategiją;

2) įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

3) tvirtina visiems APK nariams privalomus atskirų sričių nuostatus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

4) prireikus rengia APK įstatų pakeitimų projektus;

5) tvirtina APK Pirmininko paruoštą APK metų veiklos planą bei biudžetą;

6) analizuoja APK Pirmininko paruoštą APK veiklos ataskaitą ir APK Pirmininkui teikia privalomą įtraukti į ataskaitą išvadą;

7) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

8) priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių ar kitų APK padalinių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus;

9) sprendžia kitus APK reikalus, nepriskiriamus kitų APK organų kompetencijai.

6.6. Valdybos posėdžius ne rečiau kaip 2 kartus per metus kviečia Valdybos pirmininkas savo iniciatyva arba 1/2 Valdybos narių arba Kontrolės komisijos reikalavimu. Pareikalavus posėdis turi būti sušauktas per 2 savaites. Valdybos pirmininkas vadovauja Valdybos posėdžiams. Pirmąjį naujai išrinktos valdybos posėdį šaukia APK Pirmininkas.

6.7. Valdybos nariui raštu atsisakius pareigų, Valdyba gali sustabdyti jo įgaliojimus ir kviesti į jo vietą Visuotinio narių susirinkimo metu neišrinktą kandidatą, gavusį daugiausia Visuotiniame narių susirinkime balsavusiųjų balsų. Neišrinktam kandidatui užimant kitas pareigas APK organuose arba atsisakius tapti valdybos nariu, gali būti šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas.

6.8. Iki pirmojo naujai išrinktos Valdybos posėdžio pareigas laikinai eina anksčiau išrinkta Valdyba.

…………………………………………………………………………………………………………..

7. APK PIRMININKAS

7.1. APK Pirmininkas yra vienasmenis APK valdymo organas.

7.2. APK Pirmininką iš APK narių renka Visuotinis narių susirinkimas.

7.3. APK Pirmininko kompetencija:

1) organizuoja APK veiklą;

2) veikia APK vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis ar organizacijomis, institucijomis, atstovauja APK;

3) sudaro sandorius APK vardu;

4) įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimus ir kitus pavedimus;

5) priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis; prieš sudarydamas darbo sutartis, APK Pirmininkas turi gauti Valdybos pritarimą;

6) išduoda įgaliojimą toms funkcijoms vykdyti, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;

7) rengia veiklos ataskaitą, teikia ją svarstyti Valdybai ir, įtraukęs į ataskaitą Valdybos išvadą, pateikia ją Visuotiniam narių susirinkimui;

8) paruošia bei, Valdybai patvirtinus, įgyvendina APK metų veiklos planą bei biudžetą, metų gale Valdybai atsiskaito už jų įgyvendinimą;

9) rūpinasi APK ūkine veikla, paruošia ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti APK metinę finansinę atskaitomybę;

10) tvarko einamuosius APK reikalus, nepriskiriamus Valdybos kompetencijai;

11) atsako už APK narių apskaitą, pranešimą apie esminius įvykius;

12) padeda APK filialams/padaliniams spręsti praktines jų veiklos problemas;

13) organizuoja viešosios informacijos skelbimą;

14) atidaro ir uždaro APK sąskaitas banko įstaigose;

15) atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui.

7.4. APK Pirmininko veiklą kontroliuoja Valdyba. APK Pirmininkas atsiskaito Valdybai eiliniuose Valdybos posėdžiuose, o pasibaigus kadencijai, už visą savo veiklą – Visuotiniam narių susirinkimui.

…………………………………………………………………………………………………………..

8. KONTROLĖS KOMISIJA

8.1. Kontrolės komisija yra kolegialus kontrolės organas.

8.2. Kontrolės komisiją sudaro 3 Visuotiniame narių susirinkime išrinkti APK nariai.

8.3. Kontrolės komisija iš savo narių renka Kontrolės komisijos pirmininką.

8.4. Kontrolės komisija tikrina Valdybos, APK Pirmininko, APK filialų/padalinių bei APK įstaigos ūkinę-finansinę veiklą, sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, nagrinėja ginčus tarp APK organų bei aiškina šiuos įstatus ir kitus APK dokumentus.

8.5. Kontrolės komisija bent kartą per metus tikrina Valdybos, APK Pirmininko, APK filialų/padalinių (jei tokie yra įsteigti) bei APK įstaigos ūkinę-finansinę veiklą ir teikia ataskaitą Visuotiniam narių susirinkimui.

8.6. Kontrolės komisija, savo iniciatyva ar APK Pirmininko paprašyta ir iš anksto pranešusi, gali bet kada tikrinti Valdybos, APK Pirmininko, bet kurio APK filialo/padalinio (jei tokie yra įsteigti) ar APK įstaigos ūkinę-finansinę veiklą. Tikrinimo metu turi dalyvauti tikrinamo organo, filialo ar padalinio ar įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kiekvieno tikrinimo metu surašomas aktas, kurį pasirašo tikrinamo organo, filialo ar padalinio ar įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, galintis pridėti savo paaiškinimus. Kontrolės komisija gali pavesti atlikti tikrinimą raštu įgaliotiems asmenims. Tokiu atveju Kontrolės komisija dar tvirtina savo įgaliotinio ar įgaliotinių tikrinimo aktus.

8.7. Kontrolės komisija, nustačiusi, kad Valdybos, APK Pirmininko, APK filialų/padalinių ar APK įstaigų sprendimai yra neteisėti ar nepagrįsti, gali sustabdyti šių sprendimų vykdymą.

…………………………………………………………………………………………………………..

9. APK SIMBOLIKA

9.1. APK simboliką sudaro:

1) Klubo emblema – mėlyname fone, stačiakampio formos geltonuose rėmeliuose, viršuje geltonomis raidėmis užrašyta: „APK”, o žemiau geltonojo brūkšnio geltonomis raidėmis užrašyta: „AKADEMINIS POLITOLOGŲ KLUBAS”.

…………………………………………………………………………………………………………..

10. APK TURTAS IR LĖŠOS

10.1. APK lėšos:

1) įstatuose numatyti nario mokesčiai;

2) fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos;

3) nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;

4) kredito įstaigų palūkanos už saugomas APK lėšas;

5) kitos teisėtai įgyjamos lėšos.

10.2. Lėšos naudojamos tik klubo tikslams siekti bei uždaviniams įgyvendinti.

10.3. APK finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

…………………………………………………………………………………………………………..

11. APK PADALINIAI

11.1. Filialas yra APK padalinys, galintis turėti atskirą būstinę.

11.2. Filialas steigiamas mažiausiai 3 narių iniciatyva, Valdybos sprendimu.

11.3. Filialas veikia pagal APK įstatus, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos nutarimus ir įgaliojimus. APK padalinių vadovais nuostatų nustatyta tvarka gali būti skiriami APK nariai, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

11.4. Naujo filialo steigėjai šaukia pirmąjį visuotinį filialo susirinkimą, kurio metu patvirtina nuostatus. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus APK Valdybai.

…………………………………………………………………………………………………………..

12. APK PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS AR LIKVIDAVIMAS

12.1. APK gali būti pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas LR Civilinio kodekso bei Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

12.2. APK pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti gali Visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų klubo narių balsų dauguma.

12.3. Visuotiniame narių susirinkime sudaroma Likvidavimo komisija, kuri sprendžia APK lėšų ir turto panaudojimo klausimus.

12.4. APK apie savo pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą praneša dienraštyje „Lietuvos rytas”.

Leave a Reply